Servicelovens §86

Målrettet genoptræning, til borgere der oplever en funktionsnedsættelse, efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.

Der tilbydes:

  • Individuel træning
  • Instruktion til selvtræning
  • Holdtræning
  • Hjemmetræning

Formål

Målrettet genoptræning, til borgere der oplever en funktionsnedsættelse, efter sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse.

Træningen sigter mod:

  • at borgere opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, eller bedst muligt funktionsevne – såvel bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt som socialt og derved kan opnå at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.
  • størst mulig selvhjulpenhed for borgeren.
  • bedring af borgerens funktions- og mestringsevne.
  • forebyggelse og sundhedsfremme.

Målgruppe

Primært ældre borgere, som efter en konkret individuel vurdering har behov for, samt er motiverende / kan motiveres for at modtage genoptræning for at genvinde mistede færdigheder.

Tidsprogram

Max. 3 måneder - revurdering